Pannonia                          Program- és Utazási Iroda
Kultúrában utazunk

ÁSZF - Utazási feltételek


A Pannonia Program- és Utazási Iroda utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződése


A Pannonia Humana Kft. (továbbiakban Pannonia Travel)

Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Kavics utca 12.

Iroda és levelezési cím: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. (Flórián udvar)

Tel.: +36 30 592-6107

e-mail cím: info@pannoniatravel.hu                             

Cégjegyzék száma: 13-09-188374

Adószám: 23006382-2-13

Engedélyszám: U001537

A Pannonia Travel vagyoni biztosítéka a kiutaztatási tevékenység kapcsán 7.000.000 Ft, az utazók hazaszállítására vonatkozó biztosítási összege pedig 700.000 Ft, a belföldi utaztatás kapcsán a vagyoni biztosításra vonatkozó biztosítási összege 500.000 Ft, az utazók hazaszállítására vonatkozó biztosítási összege 100.000 Ft, melyeket az EUB Európai Utazási Biztosító Zrt. garantál (címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) a 2021.01.01-2021.12.31. kockázatviselés időszakban, kötvény száma: KT-KE-775-20201117.

Az Utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Az ÁSZF az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés részét képezi.

 

A Pannonia Travel által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §-ának (továbbiakban Ptk.), továbbá a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről, a 2009. évi LXXVI. törvény és a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló rendelkezései, illetve az általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadóak

1. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, ha az Utazó az utat írásban vagy szóban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, és utazási csomag díjában foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, valamint az előleget befizette.

Az utazónak első alkalommal ügyfél adminisztrációs díjat kell fizetnie, melynek összege 2.000 Ft/fő. A második utazástól, közvetlenül irodánknál történő jelentkezés esetén nem kell megfizetni.

Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés a távollévők között csak akkor jön létre, ha az Utazó szándékát a jelentkezési lap aláírásával vagy szóban / telefonon egyértelműen közli és azt a Pannonia Travel nyilvántartásba vételt követően írásban visszaigazolja, és az Utazó az utazási csomag díjának előlegét vagy teljes összegét befizeti. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az Utazó harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az Utazó harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, a Pannonia Travel és az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg. Jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Abban az esetben, ha a Pannonia Travel a jelentkezést helyhiány vagy bármely más ok miatt csak feltételesen fogadta el, az utazási szerződés a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásának írásbeli értesítésével jön létre.

2. Tekintettel az út során alkalmazott buszokra, a programhelyszínek adottságaira, a mozgásában korlátozott személyek nem tudják igénybe venni az utazási csomagot.

3. A Pannonia Travel a szervezett utazásai esetében a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére, és annak biztosítása érekében BBP utasbiztosítást ír elő. Ennek megfelelően az utazási szerződés aláírásával az Utazó a maga és az utazótársai nevében is vállalja, hogy az utazáson való részvétel feltétele az adott út teljes időtartamára vonatkozó, saját névre szóló érvényes BBP biztosítás, a repülős utak esetében speciális repülős BBP biztosítás.

A BBP esetére vonatkozó biztosítások árát az utazási csomag díja nem tartalmazza.

Irodánk szerződéses biztosító partnere, az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) teljeskörű fedezetet nyújt az utazás időtartama alatt az Utazókat ért BBP károk megtérítésére meghatározott összeghatárok erejéig. Az EUB BBP biztosítás szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.pannoniatravel.hu internetes oldalon, illetve irodánkban: https://pannoniatravel.hu/media/files/f2kulfoldre_utas.pdf

,https://pannoniatravel.hu/media/files/2.1-szamu-melleklet_Biztositasi-termekismerteto---Beepitett-storno-EUB2O17-O7BST_1.pdf

Nem kötelező irodánktól igényelni az előírt BBP utasbiztosítást, így az utazó más biztosítótársaságnál is megkötheti az adott útra vonatkozóan az utazási ajánlatokban megjelölteknek megfelelő utasbiztosítást. Az Utazónak kötelessége meggyőződni minden önállóan kötött vagy bankkártyához tartozó utasbiztosítással kapcsolatosan, hogy pontosan mire terjed ki a biztosítási kártérítés (pl. betegségre, balesetre és poggyászkárra is védelmet nyújt-e) és milyen összeg erejéig. Amennyiben az adott biztosítás nem nyújt fedezetet bizonyos károkra, úgy irodánk semmilyen felelősséget nem tud vállalni az út során az Utazót ért BBP káresemény kapcsán.

4. Az utazási csomag díja, ill. az előleg befizethető az Utazási irodában személyesen vagy bankátutalással, valamint készpénzes befizetéssel a K&H bank fiókjaiban az egész ország területén: 10404065-50526968-72661005 számlaszámra. Amennyiben a bankban történő személyes befizetést választják, abban az esetben a felmerülő banki költségek miatt alkalmanként 1%-al, minimum 200 Ft-al megemelt teljesítendő összeget kérjük bankszámlánkra befizetni. Az ÁFÁ-s számlára vonatkozó igényüket (név, cím, adószám) már az útra történő bejelentkezéskor, az előleg befizetése előtt szíveskedjenek megadni. Banki kiegyenlítés esetén az Utazó nevét, a vele utazók számát és a program nevét is fel kell tüntetni. A hátralék banki kiegyenlítése is azonos módon történik. Az utazási csomag díja /előleg átutalását kizárólag előzetes egyeztetés alapján fogadunk el. Abban az esetben, ha előzetes egyeztetés nélkül történik meg az utazási csomag díj, ill. előleg utalás, bankfiókban történő befizetés, úgy az ebből adódó kellemetlenségekért a Pannonia Travel nem vonható felelősségre. Többletfizetés esetén a tranzakciós és adminisztrációs költségek levonását követően kerül visszautalásra a díjkülönbözet, melynek minimum összege 500 Ft.

5. Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, költségek az Utazót terhelik. Érvényes útlevélről illetve útiokmányról az Utazónak kell gondoskodnia. Amennyiben az utazáshoz vízum szükséges, annak összegét az alap utazási csomag díja nem tartalmazza. A Pannonia Travel az előzetesen megigénylendő vízumok beszerzését a hivatalos díjon felül ügyintézési díj felszámítása ellenében vállalja, az USA-ba készülő utasoknál az ESTA engedély beszerzésére is. Amennyiben a vízum beszerzése kizárólag egyénileg oldható meg, azt külön jelezzük.

6. Az utazási csomag díja a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatások árát, az eljárási díjat, illetve szervezési költséget, valamint az ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön felszámításra kerülő díjak (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, biztosítás, belépő stb.) az utazás tájékoztatójában kerülnek feltüntetésre.

7. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésekor előleg fizethető, amely csoportos utazásoknál a mindenkori részvételi díj összegének 40 %-a, kerekített összegben, amelyek közül kivételt képeznek a repülős utak, amelyek esetében a részvételi díj előlegeként legalább 50% fizetendő. Ez esetben az utazási csomag díja fennmaradó része az utazás megkezdése előtt 30 naptári nappal fizetendő.  A Pannonia Travel a hátralék befizetéséről az Utazót külön nem értesíti. A hátralék befizetés elmulasztása esetén a Pannonia Travel a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll a 11. pontban feltüntetett lemondási költségátalányt felszámolni az Utazónak. (Viszonteladó útján történő értékesítés esetén is.)

8. Az utazási csomag díja (közlekedési költségek, szállásköltségek, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték stb.), egyágyas felár, félpanziós felár stb. a 345Ft=1€ és 293Ft=1USD devizaárfolyamon kerültek megállapításra. Az devizaárfolyam az utazás időpontjára jelentős mértékben eltérhet (csökkenhet, emelkedhet).

9. A Pannonia Travel az utazási csomag díját megemelheti bizonyos költségek, úgy mint az üzemanyagárak vagy egyéb energiaforrás költségei, szállásköltsége, harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (pl. idegenforgalmi adó, repülőtéri illeték) és az irányadó devizaárfolyamok növekedése miatt, legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Az Utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

10. Amennyiben árváltozás következne be, úgy a Pannonia Travel értesíti Utazóit. Amennyiben a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az Utazó három napon belül felmondhatja a szerződést és a szerződéstől díjtalanul elállhat, ebben az esetben a befizetett utazási csomag díját, ill. előleget a Pannonia Travel teljes egészében 8 munkanapon belül visszatéríti. Az Utazó részéről egyéb kártérítési igény nem követelhető ebben az esetben.

11. A Pannonia Travel a buszos utazáshoz szükséges legkisebb 40 fős létszám és a repülős utazáshoz szükséges legkisebb 20 fős létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől elállhat. Ez esetben:

az Utazó választhat másik utazási csomagot vagy
a Pannonia Travel visszatéríti az utazási csomag díját, ill. előleget 8 munkanapon belül vagy
az adott út kisebb létszámmal történő indításához kapcsolódó felárat megtéríti az Utazó és
az utazás a kisebb létszámnak megfelelően kevesebb férőhellyel rendelkező, vagyis kisebb busszal is megvalósulhat, amiatt az Utazó részéről egyéb kártérítési igény nem követelhető.

Amennyiben a fakultatív program kellő számú jelentkező hiányában elmarad, az előre befizetett díjat a Pannonia Travel 8 munkanapon belül visszafizeti, de emiatt az Utazó részéről egyéb kártérítési igény nem követelhető.

12. A Pannonia Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt, indokolt esetben a szállodai elhelyezést azonos kategórián belül megváltoztassa, s a programok sorrendjét felcserélje.

13. Ha az Utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől eláll (lemondja az utazási csomagot, azt indulás előtt 46. napig bármiféle indokkal történő lemondás esetén az Utazónak a teljes utazási csomag díjára vetítve 10% költségátalány, de minimum 3.000 Ft, és az esetlegesen az ügyfélszerzésben közreműködő értékesítő partner 10-15% mértékű jutalékának és/vagy az alvállalkozó partnerek részére előre kifizetett foglalási díjak (pl. repülőjegyek és illetékek, szállás- vagy belépődíjak stb.) levonásán kívül a befizetett összeg visszajár. Ha az Utazó az utazás előtti 45. napon belül mondja le az utazási csomagot, a teljes utazási csomag díjára vetítve a 11. pontban felsorolt díjakon felül kötbérként az alábbi költségek terhelik:

  • 45-36 napon belüli lemondás esetén 15 %, de minimum 3.000 Ft
  • 35-26 napon belüli lemondás esetén 30 %, de minimum 3.000 Ft
  • 25-16 napon belüli lemondás esetén 50 %
  • 15-9 napon belüli lemondás esetén 75 %
  • 8 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén 100 %

Amennyiben légitársaságokkal, külföldi szolgáltatókkal, belföldi értékesítő partnerekkel kötött szerződések 45 napnál korábbi teljesítést írnak elő a Pannonia Travelnak, abban az esetben egyedi útlemondási költségátalányok kerülnek megállapításra. Az esetenkénti eltérésekről a „Visszaigazolás” –ban ad pontos tájékoztatást a Pannonia Travel Iroda.

 

A Pannonia Travel, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az Utazó az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó EUB2017-07BST jelű szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.pannoniatravel.hu internetes oldalon illetve az utazási irodánkban: https://pannoniatravel.hu/media/files/2.-sz.-melleklet_Pannonia-Humana-Kft._EUB2017-07BST_nyomtatobarat.pdf, https://pannoniatravel.hu/media/files/2.1-szamu-melleklet_Biztositasi-termekismerteto---Beepitett-storno-EUB2O17-O7BST_1.pdf

Az útlemondás esetére vonatkozó biztosítások árát az utazási csomag díja nem tartalmazza.

Lemondási időponton azt kell érteni, amikor az Utazó elállási szándékát írásban bejelenti és arról a Pannonia Travel tudomást szerez. Abban az esetben, ha az Utazó útlemondási biztosítást kötött és ún. biztosítási esemény, vagyis baleset, betegség, haláleset az útlemondás oka, a biztosító társaság nem a bejelentés, hanem az esemény időpontját tekinti a kártérítés alapjául. Ilyen esetben a bejelentést 24 órán belül meg kell tenni. A biztosítási szolgáltatás 20% önrészesedést tartalmaz.

14. Az Utazó részéről történő utazási szerződést érintő módosítás kezelési költsége foglalásonként 3.000 Ft. Repülős utazási csomag foglalása esetén a repülőjegy név- és járatmódosításnak további kezelési költsége utazónként és járatonként 1.500 Ft. A repülőjegy név- és járatmódosításnak ezen felül további jelentős költségvonzata is van, amely a légitársaságok aktuális díjszabásának felel meg. Az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. repülős utazási csomag esetében repülőjegy és repülőtéri illeték összege stb.) az Utazónak meg kell fizetnie. Repülős utak esetében az utazási szerződés megkötését követően pl. a poggyászváltoztatás díja fejenként és útirányonként további 1.500 Ft, ezért mindenképpen javasoljuk, hogy az Utazók a szerződéskötés előtt véglegesítsék az esetleges plusz kézipoggyász, feladottpoggyász, elsőbbségi beszállókártya igényüket.

Az utazási csomag időpontjának módosítása lemondásnak minősül, ezekben az esetekben a 11. pontban leírtak az irányadók.

15. Az Utazó jogosult az utazási szoláltatásra vonatkozó szerződésben lekötött részvételi jogát harmadik személyre engedményezni az alábbi feltételek alapján:

az engedményezés csak olyan személyre lehetséges, aki megfelel az Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott utazási feltételeknek
aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit aláírásával elfogadja
az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. repülős utazási csomag esetében új jegykiállítás, névmódosítási költség, repülőjegy stb.) megfizeti.

Az engedményezés kizárólag írásban, a Pannonia Travel beleegyezésével lehetséges.

16. A Pannonia Travel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből (jogos kifogás esetén) az Utazót ért károk vonatkozásában felelősségét az utazási csomag arányos díjának összegében korlátozza.

17. A Pannonia Travel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján teljesíti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, hogy úgy járt el, ahogy ez az adott esetben tőle elvárható volt.

18. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (pl. műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés, stb.) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. A Pannonia Program- és Utazási Iroda kötelessége - a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal és programváltoztatás jogát fenntartja. Autóbuszos utazás során az Utazó tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utazó elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 5 percet vár és maximum 10 perc múlva jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Amennyiben hajóindulást kell elérni, ott nincs lehetőség várakozásra, az előre megjelölt időpontban elindul a busz. Az Utazót terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő a Pannonia Travel felé.

19. Repülővel történő utazási csomagok esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges visszautasított beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért, poggyászkésésekért és a repülőtársaság előírt poggyászméretek és súlykorlátozások meghaladása esetén fizetendő pótdíjak kapcsán a Pannonia Travel-t felelősség nem terheli. A késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt utazási csomag részét képező programok miatt sem terheli felelősség a Pannonia Travelt.

20. Az utazási szolgáltatással szembeni kifogásokat, mindig a helyszínen az Utaskísérőnek kell jelezni, aki köteles a kifogást jegyzőkönyvbe foglalni és annak egy példányát az Utazónak átadni. Az Utaskísérő a felmerült problémákról, kifogásokról a Pannonia Travel-t tájékoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esetleges kárigényt, a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül a Pannonia Travelnak írásban jelenteni kell, mellékelve ehhez a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát. A Pannonia Travel a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utazót. Amennyiben az Utazó a kifogást nem közölte a helyszínen - orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából - illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, a Pannonia Program- és Utazási Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

21. Az Utazó poggyászának őrzéséről maga gondoskodik.

22. Az Utazó által megfizetett, de saját elhatározásából az utazási csomag során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, és az egyéni kezdeményezés nem zavarhatja az utazási csomag menetét, programjait.

23. Az utazási csomag során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utazó a felelős.

24. A Pannonia Travel haladéktalanul felbontja az Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést az Utazóval, ha az Utazó nem tartja magát az Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja az utazási csomag programjának menetét vagy Utazótársai nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett utazási csomag szolgáltatásai után kártérítés nem igényelhető, valamint a korábban történő hazautazásból eredő többletköltség az Utazót terheli (pl. repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás, stb.).

25. A Pannonia Travel által szervezett utazási csomagokkal  kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös megegyezésre való törekvést. A Pannonia Travel Iroda által szervezett Utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos perben a felek elfogadják az utazásszervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

26. Természeti csapás, szélsőséges időjárási viszonyok, háború, politikai konfliktus, sztrájk, járvány, nemzetközi események, hosszas várakozás a határátkelőkön, hivatalos politikai látogatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársaságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozások miatt elmaradt, meghiúsult szolgáltatások, olyan események, amelyek miatt egyik felet sem terheli felelősség, mivel saját akaratuktól függetlenül jöttek létre.

 

A jogszabályok időközbeni változása miatt az általános feltételek is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.

Az utazási csomag díjának befizetésével, elutalásával elismerem, hogy jelen utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit az Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírását megelőzően elolvastam, a magam és utazótársaim nevében elismerem, hogy tudomásul vettem és elfogadom.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: https://jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., https://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)

Felügyeleti szervek: MKEH helyett BFKH: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919                                 

Ezen utazási feltételek a 2021. február 23-től, valamennyi Pannonia Travel által szervezett társasutazásra érvényesek.

Budapest, 2021. február 23.

                                   Pannonia Travel

 

 Nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint az
EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.

Nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

 

……………………………….

ügyfél aláírás